Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti jubiliejinėje 2018 m. rajono dailės ir fotografijos
premijos parodoje

 

 

Molėtų rajono tautodailininkus ir profesionalius menininkus, fotografus, taip pat  kraštiečius maloniai kviečiame dalyvauti dvidešimtojoje Molėtų rajono savivaldybės dailės ir fotografijos premijos parodoje.

Laukiame Jūsų dviejų–trijų profesionaliai sukurtų naujausių kryždirbystės, vaizduojamojo liaudies meno, išsiskiriančio skulptūra, tapyba, grafika, piešiniais ir karpiniais, taikomojo liaudies meno, apimančio tautinį kostiumą, kostiumo dalis, įvairius siuvinėjimo, nėrimo, mezgimo darbus, audinius, juostas, riešines, pirštines, juvelyriką, odos, veltinio, keramikos, taikomuosius medžio dirbinius – verpstes, rankšluostines, dirbinius iš vytelių, šiaudų ir šaknų, kalvystę, žaislus, geležinius kaltus kryžius-saulutes,  paprotinio meno (margučių, šiaudinių sodų, šiaudinių eglutės žaisliukų, šiaudinių žvaigždžių, verbų, Užgavėnių kaukių, medžio raižinių atspaudų, lazdų, žvakidžių) ir fotografijos kūrinių arba jų fotonuotraukų (monumentaliems darbams), paruoštų eksponavimui pateikti Molėtų krašto muziejui kovo 1–5 dienomis.

Parodos aptarimas bei iškilmingas premijos teikimas šventiniame kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime.

Informacija tel. 8 698 33048.

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 45
(2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. B1-8 redakcija)

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAILĖS IR FOTOGRAFIJOS PREMIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Molėtų rajono savivaldybės dailės ir fotografijos premiją (toliau – Premija) steigia Molėtų rajono savivaldybės taryba, siekdama kelti rajono dailės ir fotografijos meninį lygį, skatinti naujus kūrėjus.
 2. Premijos nuostatai reglamentuoja dailės ir fotografijos darbų pateikimą gauti premiją bendruosius reikalavimus, premijos skyrimo tvarką.
 3. Premija skiriama kasmet už meniškiausius kryždirbystės, dailės (vaizduojamosios (tapybos, skulptūros, grafikos, karpinių), taikomosios dekoratyvinės (keramikos, dailiosios tekstilės, baldininkystės, juvelyrikos), paprotinio meno (margučių, šiaudinių sodų, šiaudinių eglutės žaisliukų, šiaudinių žvaigždžių, verbų, Užgavėnių kaukių, medžio raižinių atspaudų, lazdų, žvakidžių) ir fotografijos kūrinius.
 4. Premija skiriama iš Molėtų krašto muziejui skirtų asignavimų.
 5. Kasmetinę premiją, atsižvelgdamas į Premijos skyrimo komisijos (toliau – komisija) pateiktus pasiūlymus, skiria Molėtų krašto muziejaus direktorius.

II SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 1. Molėtų krašto muziejus kasmet skelbia konkursą gauti premijai ir organizuoja dailės ir fotografijos parodą, iš kurios dalyvių ir renkami premijos laureatai.
 2. Premijos konkurso dalyviais gali būti Molėtų rajone gyvenantys arba kilę iš Molėtų rajono asmenys.
 3. Pretendentai kūrinius arba jų fotonuotraukas (monumentaliems darbams) parodai pateikia Molėtų krašto muziejui iki konkurso skelbime nurodytos datos.
 4. Po parodos uždarymo kūriniai grąžinami savininkams.
 5. Kandidatus vertina ir laureatus nustato komisija, sudaroma iš 7 asmenų: 3 – Molėtų krašto muziejaus ir 4 – Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus pasiūlyti atstovai.
 6. Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą trejiems metams tvirtina Molėtų krašto muziejaus direktorius.
 7. Komisijos nariai pretenduoti į premiją neturi teisės.

13.Vertindami kūrinius, komisijos nariai vadovaujasi meniškumo kriterijumi.

 1. Skiriama pagrindinė ir paskatinamoji premija
 2. Pagrindinė premija – 15 bazinių socialinių išmokų – skiriama komisijos geriausiai įvertinto kūrinio autoriui. Paskatinamosios premijos – po 5 bazines socialines išmokas.
 3. Laureatų diplomai ir premija įteikiami kasmet kovo mėnesį. Pagrindinės premijos laimėtojas kitų metų konkurse negali būti premijuojamas.
 4. Apie paraiškų priėmimą skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.moletai.lt ir Molėtų rajono spaudoje.