Kalendorius

Ant Pavasarininkų kalno pašventintas kryžius

2024 - 07 - 04

1989 m. liepos 9 d. Molėtuose, ant Pavasarininkų kalno, pašventintas kryžius ir Vyčio atvaizdas (autorius Valdas. Jurevičius). Atkurta Pavasarininkų organizacijos Molėtų kuopa (vadovė Aleksandra Ivonytė). Šventėje dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys Virgilijus Čepaitis, kraštietis literatūrologas Petras Bražėnas. Šiai progai išleidžiamas pavasarininkų laikraštis „Pavasario žiedas“.
Lietuvos katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ – turbūt gausiausia Nepriklausomos Lietuvos s metais veikusi jaunimo organizacija. Lietuvos katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ įsikūrė slapta 1912 metais, steigimo iniciatoriai – ateitininkai ir katalikų mokytojų sąjunga. 1912 m. gegužės mėnesį organizacijos iniciatyva pradėtas leisti žurnalas „Pavasaris“.
Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Molėtų kuopa įsteigta 1925 m. 1930 m. turėjo apie 200 narių, daugiausia mergaičių. Buvo ir Kijėlių, Zamokų kuopos.
1930 m. Marytė Graužinytė pavasarininkams padovanojo jos nuosavybėje esantį „Pavasario“ kalną. Tą kalną pavasarininkai 300 metrų spinduliu aptvėrė trijų eilių spygliuota viela, apsodino laisvės medeliais, papuošė Gedimino stulpais, „Pavasario” ženklu, pastatė ant kalno jubiliejinį kryžių, Vyties, Vytauto ženklus.
Išlaidos: „Pavasario“ kalnui – 250 litų, teatro dalykams – 90 lt., centrui mokėta 80 litų, viešoms iškilmėms – 50 litų. Iš viso 420 litų.
Pajamos iš rinkliavų, viešų vakarų.
Nario mokesčio niekas nemokėjo.
Vietos inteligentija padeda tik pasyviu būdu. Sugyvena su šauliais. „Jaunosios Lietuvos“ Molėtų rajone dar nėra.
Šaltinis: LCVA,f. 572, ap.3, b.694, l.23-25

Tarpukario metais ant Pavasarininkų kalno vykdavo Lietuvos Katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos organizacijų sueigos. Prie kalno viršūnėje stovėjusio kryžiaus sueigų dalyviai duodavo tvirtą priesaiką būti dorais, sąžiningais, tauriais ir garbingais savo tautos vaikais. Per šv. Antaną, birželio 13 d., čia susirinkdavo pavasarininkų kuopos iš Molėtų, Ignalinos, Kirdeikių, Širvintų. Iš pradžių visi susirinkdavo Molėtų klebonijoje, o po šv. Mišių išsirikiavę po šešis eidavo į Pavasarininkų kalną, kur kiekviena kuopa rodydavo savo programą: šokdavo, eidavo ratelius, žaisdavo, dainuodavo liaudies dainas.

Šaltinis: Molėtų miesto lankytinos vietos / Kursinis darbas. Atliko A. Mozūraitė, R. Žalaitė. Darbo vadovė S. Laurinavičienė. - Molėtų gimnazija 2t klasė. – 1998–1999 m.m. – Mašinr kop., p. 19 su fotonuotraukų sąrašu

Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, 21 valandą Lietuvos himnas Molėtuose tradiciškai giedamas ant Pavasarininkų kalno.