Kalendorius

Molėtų progimnazijai (vidurinei mokyklai) – 100!

2023 - 09 - 08

1923 m. rugsėjo 25 d. Molėtų miestelyje valsčiaus valdybos bute įkurta Molėtų progimnazija, atidariusi pirmą ir antrą klases, į kurias po egzaminų buvo priimta apie 50 turtingų miesto ir apylinkių tėvų vaikų. 1923 m. spalio 9 d. 12 val. iškilmingai pašventintas mokyklos butas, dalyvaujant mokiniams, mokinių tėvams, svečiams. Pirmasis progimnazijos direktorius – Jurgis Andziulis, pirmieji mokytojai Veronika Valiulytė–Andziulienė ir Antanas Makačinas. Progimnazijoje buvo dėstoma aritmetika, algebra, visuomenės mokslai, vokiečių, lotynų kalbos. Muzikos pamokas vedė iš Inturkės atvažiuojantis savamokslis vargonininkas Antanas Makačinas. Mokykla turėjo 29 suolus, 3 stalus, 2 lentas, 1 taburetę, 1 kėdę.

1923–1924 m. m. čia mokėsi 32 pirmos ir 19 antros klasės mokinių.
1923 m. mokyklos reikalams išleista 4417 litų.

Iš istorinių dokumentų:

1920 m. rugsėjo 2 d. Rašo Ukmergės pradžios mokyklos vedėjas A. Kliučius Pradžios mokslo departamentui: „neapsiimu atlikti to darbo – organizuoti vidurinę mokyklą Molėtuose“.
1922 m. rugsėjo 4 d.  Pradžios mokslo departamento direktorius J. Vokietaitis rašo, kad „nėra galimybės skirti į naujai steigiamą Molėtų vidurinę mokyklą mokytojų, nes švietimo ministerija neturi nė vieno kandidato“.
1922 m. rugsėjo 1 d. Molėtų valsčiaus viršaitis Šėža rašo Švietimo ministerijai: „Šiais metais Molėtų miestelyje, valsčiaus namuose, manoma įsteigti progimnaziją, bet nėra mokytojų“, prašo „paskirti į virš minėtą progimnaziją reikalingą skaičių mokytojų“, priduria, kad „butas ir baldai prirengti“.
1923 m. rugsėjo 1 d. Molėtų valsčiaus valdybai: „Švietimo ministerija galės įkurti šiais metais Molėtuose vidurinę mokyklą, atidarant tuo tarpu 1 ar 2 pirmąsias klases, jei valsčiaus valdybos bus duotas mokyklai tinkamas butas. Pageidaujama, kad valdyba pasirūpintų rasti tinkamus direktoriaus ir mokytojų pareigoms eiti asmenis.“
1923 m. rugsėjo 12 d. Švietimo ministerijai pareiškimą rašė Aleksandras Micas. Jis – Vilniaus Dr.(?) Seminarijos septinto kurso auklėtinis. Dėl politinių aplinkybių negali vykti į Vilnių tęsti mokslo. Prašo mokytojo vietos Molėtų steigiamojoje progimnazijoje (…). Jo brandos atestatas yra Vilniuje. Pažada jį pristatyti Švietimo ministerijai.
Švietimo ministeriui 1923 m. rugsėjo 15 d. prašymą rašė Alantos pradžios mokyklos mokytojas Ambraziejus Mačionis: „Sužinojęs, kad valdžia atidaro mokyklą Molėtuose, turiu garbę nuolankiausiai prašyti Jo Ekscelencijos Pono Švietimo Ministerio paskirti mane tos mokyklos vedėju“.
Veronika Valiulytė, gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko vlsč. Bukšionių k., 1923 m. rugsėjo 13 d. rašo Švietimo ministerijai: „Šiuomi prašau Gerb. Švietimo ministerijos skirti mane mokytoja į Molėtų progimnaziją. Esu baigusi Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Su šiuomi prisiunčiu savo brandos liudymą. Su pagarba V. Valiulytė“.
1923 m. rugsėjo 26 d. Giedraičių vidurinės mokyklos mokytojas J. Andziulis rašė švietimo ministerijos Aukštesniojo mokslo Departamentui: „Sutinku eiti steigiamos Molėtuose vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas. Mokyklos organizacijos darbą jau pradėjau rugsėjo 25 d.“
Švietimo Ministerio Aukštesniojo Mokslo Departamento įsakymu š. m. spalio 12 d. Nr. 21, Molėtų valsčiaus valdybai prašant, leista jai įkurti Molėtuose vidurinę mokyklą, kurią būtų, kuru, šviesa ir inventoriumi aprūpins valsčiaus valdyba; mokomajam personalui algoms ir kitoms išlaidoms skirti lėšų iš turimų vidurinėms mokykloms laikyti kreditų. Mokyklos direktoriumi skirtas Giedraičių vidurinės mokyklos mokytojas Andziulis Jurgis nuo šių metų rugsėjo 25 d. Ir nuo tos pačios dienos leista šioje mokykloje mokytojauti Valiulytei Veronikai.

Pamokos Molėtų vidurinėje mokykloje 1923 m.:

  • Andziulis Jurgis: aritmetika, istorija, geografija, gimnastika, paišyba.
  • Valiulytė Veronika: lietuvių kalba, vokiečių kalba, gamta, dailyraštis, darbeliai mergaitėms.
  • Makačinas Antanas: dainavimas.

Mokytojų algos 1923 metų gruodžio mėnesį:

  • Andziulis Jurgis – 399,00 Lt
  • Valiulytė Veronika (ji ir pedag. tarybos sekretorė) – 407,00 Lt
  • Makačinas Antanas – 38,00 Lt

Šaltinis - LVA. F 391, ap. 2, b.824 

Informaciją parengė Nijolė Aleinikovienė,
Molėtų krašto muziejaus etnografė